tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./24.07.2022/2022-1637

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
SPOR HUKUKU KOMİSYONU YÖNERGESİ

Kuruluş
Madde 1- Spor hukukunun ve spor etik kurallarının gelişmesine katkıda bulunmak kurallara işlerlik ve etkinlik kazandırmak amacıyla ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere “Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Komisyonu” kurulmuştur.

Amaç
Madde 2 - Bu yönergenin amacı; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan TBB Spor Hukuku Komisyonunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 3 - Bu yönerge TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönetmeliği Yönergesi (Temel Yönerge) çerçevesinde Türkiye Barolar Birliği’nce düzenlenecek olan her türlü spor hukukunun gelişimi ve meslektaşlarına tanıtımı ile farkındalık yaratılması konularında etkinlik ve organizasyonlarında, Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Komisyonun Görevleri
Madde 4- Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Avukatlar arası her türlü Spor Hukuku konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar ile avukatlar arasında Spor Hukukunun gelişmesi ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, talimatlar çıkarmak, kararlar almak ve uygulamak.
b) Yurt içi ve yurt dışı Spor Hukuku literatürü ve bu tür faaliyetleri takip ile Spor Hukukunun tanıtımı için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve Ülkemizde bu konuda uluslararası standarttın sağlanması için gerekli çalışmaları almak.
c) Yurt içi ve yurt dışında Spor Hukuku ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, uluslararası spor birliklerinin hukuk komisyon ve kurulları tarafından alına karar ve statülere takip etmek, düzenlenen faaliyetlere katılmak, ulusal ve uluslar arası spor kuralları ile her türlü spor talimatının uygulanmasını sağlamak.
d) Spor hukukunun ve spor etik kurallarının gelişmesine katkıda bulunmak ve bu konuda eğitim çalışmaları yapmak ve seminer düzenlemek,
e) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyonları değerlendirmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
f) Hukukçular arasında Spor Hukuku bilincini geliştirerek, spor Hukuku aracılığı ile barolar ve avukatlar arasındaki ilişki ve mesleki dayanışmayı en üst düzeyde gerçekleştirmek.

Komisyon Yürütme Kurulunun Oluşumu
Madde 5-
a. Türkiye Barolar Birliği Spor Hukuku Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.
b. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.
c. Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.
d. Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Alt Çalışma Grupları
Madde 6- TBB Spor Hukuku komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu alanlarda çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 7- Yönetim’in 09.11.2018/2018 gün ve 1328 (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB Spor Hukuku Komisyonu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 8-
a. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
b. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme
Madde 9- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.